Upute i predlošci

Vodič za autora i prijavu

Ovdje su dane informacije za prijavu sažetka / rada na CIET 2014.

CIET 2014 prihvaća samo elektroničke prijave sažetaka i radova. Za slanje sažetaka i radova kao i za njihovo naknadno pregledavanje i ažuriranje  potrebno se prethodno prijaviti u sustav.

Rok za predaju sažetaka je 15. veljače 2014., a za predaju radova 1. travnja 2014.

 

Format sažetka

Sažetak od najviše 400 riječi se predaje kao čisti tekst (plain text). Potrebno je dodati najviše 5 ključnih riječi.  
U naslovu i sažetku nije dozvoljen unos posebnih znakova ili simbola.  U sažetku se ne citira literatura već se navode najvažnije ideje i rezultati rada.

Znanstveni radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku. Stručni radovi mogu biti napisani na engleskom ili hrvatskom jeziku. Ukoliko su napisani na hrvatskom, potrebno je na kraju rada dodati naslov rada, podatke o autorima, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.  

 

Format rada

Radovi moraju biti izrađeni i predani po uputama danim u predlošku koji se nalazi na ovim stranicama. Veličina rada je ograničena na najviše dvanaest stranica uključujući slike i tablice.

U postupku recenzije podaci o recenzentima su tajni.

 

Oblikovanje teksta u radu:

  • tip slova: Times New Roman,
  • glavni tekst: obično, 12 točaka (points), poravnati lijevi i desni rub teksta,
  • naslov rada: podebljano, 16 točaka, stil: Master_Heading_En,
  • autori: nakošeno, 11 točaka, stil: Author,
  • naslovi poglavlja: podebljano, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 1,
  • naslovi potpoglavlja: obično, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 2,
  • naslovi pot-potpoglavlja: obično, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 3,
  • opisi slika trebaju biti ispod slike: obično, 10 točaka, stil: Caption,
  • opisi tablica trebaju biti iznad tablica: obično, 10 točaka, stil: Table_caption.

 Sve pojedinosti o oblikovanju i pisanju rada su dani u predlošku.

 

Objava radova

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova u elektroničkom obliku.